Estructura Administrativa


L’administració de la Mancomunitat es limita al lloc de treball de Secretari-Interventor, el qual esta ocupat en rcgim d’acumulació, pel Sr. Jose-Manuel Fidalgo Latorre, funcionari d’administració local amb habilitació de caracter estatal, subescala de Secretaria-Intervenció, que actualment ocupa el lloc de treball de Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Torrelameu (El Segria).

En quant a l’assessorament i suport informatic dels programes de gestió d’aigua compta amb els serveis del Sr. Miquel Latorre, del Departament de Noves Tecnologies de la Diputació de Lleida.