Organització


La Mancomunitat té una organització que es basa en el President, que actualment és el Sr. Jaume Setó i Cornadó.

El President està assistit en el funcionament de la Mancomunitat per la Comissió Gestora, que està integrada pel President, el Vice-President i set vocals, els quals són elegits d’entre els representants dels Ajuntaments per part de la Junta General.

El Tresorer de la Mancomunitat és elegit entre els membres de la Junta General i, en conseqücncia, és un carrec electe, actualment ocupat pel Sr. Nscar Acero i Giral des del dia 17 de setembre de 2015.